Regulamin sklepu internetowego

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1.        Sklep internetowy ‘’ugospodarza.pl’’, dostępny pod adresem internetowym www.ugospodarza.pl, prowadzony jest przez Patryka Rybicki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ATT Patryk Rybicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 718-213-78-59,         REGON 200779193.
 2.        Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na   odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

 1.        Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.        Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATT Patryk Rybicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 718-213-78-59, REGON 200779193.
 3.        Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4.        Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5.        Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ugospodarza.pl
 6.        Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7.        Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8.        Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9.        Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
 10.        Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11.        Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12.        Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13.        Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14.        Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1.        Adres Sprzedawcy: Piątnica Włościańska 11b, 18-421 Piątnica
 2.        Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ugospodarza.pl
 3.        Numer telefonu Sprzedawcy: 517-613-279
 4.        Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 19 2490 0005 0000 4000 8881 6682
 5.        Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 6.        Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1.        Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 •        urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 •        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 •        włączona obsługa plików cookies,,
 •        zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1.        Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2.        Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się   w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.        Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1.        Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2.        Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3.        Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4.        Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 1.        W celu złożenia Zamówienia należy:
 •        zalogować się do Sklepu.
 •        wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 •        kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia”, podać dane do wysyłki, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1.        Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2.        Dostawa do wskazanego miejsca przez sklep ugospodarza.pl
 3.        Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 4.        Płatność przy odbiorze
 5.        Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 6.        Płatności elektroniczne
 7.        Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1.        Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2.        Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3.        W przypadku wyboru przez Klienta:
 4.        płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5.        płatności przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.
 6.        W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7.        Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 8.        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9.        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie miasta Warszawy.
 10.        Konsument kupując towar na wagę (w odpowiedniej gramaturze) został poinformowany o możliwych różnicach wagowych sięgających od -20% wagi zamówionego towaru do +20% wagi zamówionego towaru.

 

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

 1.        Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2.        http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 3.        http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 4.        http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5.        Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych jest Patryk Rybicki, właściciel sklepu internetowego Ugospodarza, działalności gospodarczej prowadzonej pod adresem Piątnica Włościańska 11b 18-421 Piątnica, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z nadanym numerem NIP: 718-213-78-59 i numerem REGON: 200779193 (zwany dalej „Administratorem” lub „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 7. Serwis korzysta z plików cookies.
 8. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 10. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w serwisie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 11. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 12. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
 13. zapamiętywania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia.
 14. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 15. Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy, do żądania usunięcia danych oraz Konta. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany na stronie internetowej. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta.

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1.        Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4.        Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.